สระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์

ประวัติ

ในปี 2504 ท่านอธิบดีกรมพลศึกษา (นายกอง วิสุทธารมณ์) ได้ส่งข้าราชการไปศึกษาดูงานการก่อสร้างสระว่ายน้ำ และการพลศึกษา ณ ประเทศฟิลิปปินส์, ฮ่องกง, ไต้หวัน, และญี่ปุ่น เป็นเวลา 6 เดือน เพื่อนำความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ มาใช้สร้างสระว่ายน้ำให้มีขนาดเท่ามาตรฐานสากลของกีฬาโอลิมปิก มีหอกระโดด และอุปกรณ์สระว่ายน้ำครบถ้วน มีอัฒจันทร์ 2 ด้าน สระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์ เดิมชื่อ สระว่ายน้ำโอลิมปิก ต่อมาชาวพลศึกษารุ่นหลังได้ระลึกถึงคุณงามความดีของท่าน จึงได้เปลี่ยนชื่อจาก "สระว่ายน้ำโอลิมปิก" เป็น" สระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์" เพื่อเป็นเกียรติและเป็นอนุสรณ์สถานแด่ นายกอง วิสุทธารมณ์ อดีตอธิบดีกรมพลศึกษา ผู้ริเริ่มจัดสร้างขึ้น ปัจจุบัน ประชาชนทั่วไป รู้จักสระว่ายน้ำ วิสุทธารมณ์ เป็นอย่างดี เพราะได้สร้างสรรค์ นักว่ายน้ำระดับชาติและนานาชาติที่มีชื่อเสียงมากมาย

วัตถุประสงค์

ใช้ในการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ โปโลน้ำ กีฬากระโดดน้ำ และกิจกรรมอื่นๆ ในการให้บริการประชาชน

รายละเอียดสนาม

1. สระมาตรฐานโอลิมปิก 50 x 25 เมตร ลึก 2.00 เมตร

2. สระกระโดด 25 x 25 เมตร ลึก 5 เมตร

3. มีอัฒจันทร์ 2 ฝั่ง (ไม่มีหลังคา)

4. วันธรรมดา ระหว่างเวลา 15.00-20.00 น. สำหรับสมาชิกของโครงการฝึกสอน กรมพลศึกษา

5. วันหยุด ภาคเช้าเวลา 07.00-12.00 น.สำหรับสมาชิกภายนอก และสมาชิกของโครงการฝึกสอน กรมพลศึกษา
ภาคบ่ายเวลา 15.00-20.00 น.สำหรับสมาชิกภายนอก และสมาชิกของโครงการฝึกสอน กรมพลศึกษา

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่เต็มอัตรา)

  • ผู้ควบคุมดูแลอาคารสนามกีฬา 1 คน
  • เจ้าหน้าที่สาธารณูปโภค
    • ระบบไฟฟ้า 1 คน
    • ระบบประปา 1 คน
  • เจ้าหน้าที่ดูแลสนามและอาคารสถานกีฬา 4 คน
  • เจ้าหน้าที่ดูแลระบบสกอร์บอร์ต 2 คน
  • เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครื่องเสียง/สื่อโสตฯ 2 คน
  • เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลทำความสะอาด 1 คน

หมายเหตุ อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ขึ้นอยู่กับปริมาณงานที่ขอใช้ในแต่ละวัน
- กิจกรรมที่จัดทั้งสนาม จัดเจ้าหน้าที่เต็มอัตรา
- กิจกรรมขนาดเล็ก จัดเจ้าหน้าที่ลดลง ตามปริมาณงานที่ขอใช้

A006

อัตราค่าบริการ

ตารางการใช้งานสนาม