สนามฮอกกี้

ประวัติ

รายละเอียดสนาม

1. อาคารอัฒจันทร์สนามฮอกกี้

2. อัฒจันทร์ความจุที่นั่งประมาณ 1,200 คน

3. สนามแข่งขัน มีไฟส่องสนาม 4 เสาๆ ละ 25 ดวง สกอร์บอร์ด

4. ห้องพักนักกีฬา จำนวน 4 ห้อง

5. ห้องรับรองวีไอพี 1 ห้อง

6. ห้องผู้ตัดสิน 1 ห้อง

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่เต็มอัตรา)

  • ผู้ควบคุมดูแลอาคารสนามกีฬา 1 คน
  • เจ้าหน้าที่สาธารณูปโภค
    • ระบบไฟฟ้า 1 คน
    • ระบบประปา 1 คน
  • เจ้าหน้าที่ดูแลสนามและอาคารสถานกีฬา 10 คน
  • เจ้าหน้าที่ดูแลระบบสกอร์บอร์ด 2 คน
  • เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลทำความสะอาด 1 คน

หมายเหตุ อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ขึ้นอยู่กับปริมาณงานที่ขอใช้ในแต่ละวัน
- กิจกรรมที่จัดทั้งสนาม จัดเจ้าหน้าที่เต็มอัตรา
- กิจกรรมขนาดเล็ก จัดเจ้าหน้าที่ลดลง ตามปริมาณงานที่ขอใช้

B005

อัตราค่าบริการ

ตารางการใช้งานสนาม