สนามฟุตบอล 3

ประวัติ

อาคารอัฒจันทร์สนามฟุตบอล สนาม 3

ห้องพักนักกีฬา จำนวน 2 ห้อง

ใช้ในการแข่งขันกีฬา และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชน และประชาชน

รายละเอียดสนาม

1. อัฒจันทร์ความจุที่นั่งประมาณ 200 คน

2. ห้องน้ำ , ห้องอาบน้ำ

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่เต็มอัตรา)

  • ผู้ควบคุมดูแลอาคารสนามกีฬา 1 คน
  • เจ้าหน้าที่สาธารณูปโภค
    • ระบบไฟฟ้า 1 คน
    • ระบบประปา 1 คน
  • เจ้าหน้าที่ดูแลสนามและอาคารสถานกีฬา 5 คน
  • เจ้าหน้าที่ดูแลระบบสกอร์บอร์ด 2 คน
  • เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลทำความสะอาด 1 คน

หมายเหตุ อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ขึ้นอยู่กับปริมาณงานที่ขอใช้ในแต่ละวัน
- กิจกรรมที่จัดทั้งสนาม จัดเจ้าหน้าที่เต็มอัตรา
- กิจกรรมขนาดเล็ก จัดเจ้าหน้าที่ลดลง ตามปริมาณงานที่ขอใช้

B003

อัตราค่าบริการ

ตารางการใช้งานสนาม