สนามฟุตบอล 1

ประวัติ

อาคารอัฒจันทร์สนามฟุตบอล สนาม 1 พร้อมลู่วิ่งและไฟส่องสนาม 4 เสา ๆ ละ 7 ดวง เป็นอาคาร 2 ชั้น

อัฒจันทร์ประธาน บรรจุผู้ชม ได้ 200 คน และ อัฒจันทร์คบเพลิง บรรจุผู้ชมได้ 3,000 คน

ห้องพักนักกีฬา จำนวน 4 ห้อง

ใช้ในการแข่งขันกีฬา และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชน และประชาชน

รายละเอียดสนาม

1. อัฒจันทร์ความจุที่นั่งประมาณ 2,500 คน

2. มีสนามฟุตบอล พร้อมลู่วิ่ง

3. ห้องพักนักกีฬา 4 ห้อง

4. ห้องผู้ตัดสิน 1 ห้อง

5. มีห้องน้ำ

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่เต็มอัตรา)

  • ผู้ควบคุมดูแลอาคารสนามกีฬา 1 คน
  • เจ้าหน้าที่สาธารณูปโภค
    • ระบบไฟฟ้า 1 คน
    • ระบบประปา 1 คน
  • เจ้าหน้าที่ดูแลสนามและอาคารสถานกีฬา 10 คน
  • เจ้าหน้าที่ดูแลระบบสกอร์บอร์ด 2 คน
  • เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลทำความสะอาด 1 คน

หมายเหตุ อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ขึ้นอยู่กับปริมาณงานที่ขอใช้ในแต่ละวัน
- กิจกรรมที่จัดทั้งสนาม จัดเจ้าหน้าที่เต็มอัตรา
- กิจกรรมขนาดเล็ก จัดเจ้าหน้าที่ลดลง ตามปริมาณงานที่ขอใช้

B001

อัตราค่าบริการ

ตารางการใช้งานสนาม