สนามเบสบอล

ประวัติ

รายละเอียดสนาม

1. อาคารอัฒจันทร์สนามเบสบอล สนาม 1 สนามแข่งขัน มีไฟ ส่องสนาม 4 เสาๆ ละ 30 ดวง สตอร์บอร์ด

2. อัฒจันทร์มีความจุที่นั่งประมาณ 5,000 คน

3. ห้องพักนักกีฬา จำนวน 8 ห้อง ใช้ในการแข่งขันกีฬาเบสบอล

4. อาคารอัฒจันทร์สนามเบสบอล สนาม 1 สนามฝึกซ้อม ใช้ในการฝึกซ้อมกีฬาเบสบอล

5. ภายในมีห้องรับรองวีไอพี 1 ห้อง

6. ห้องผู้ตัดสิน 1 ห้อง

7. ห้องพยาบาล 1 คน

8. มีห้องน้ำและห้องอาบน้ำ

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่เต็มอัตรา)

  • ผู้ควบคุมดูแลอาคารสนามกีฬา 1 คน
  • เจ้าหน้าที่สาธารณูปโภค
    • ระบบไฟฟ้า 1 คน
    • ระบบประปา 1 คน
  • เจ้าหน้าที่ดูแลสนามและอาคารสถานกีฬา 10 คน
  • เจ้าหน้าที่ดูแลระบบสกอร์บอร์ด 2 คน
  • เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลทำความสะอาด 1 คน

หมายเหตุ อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ขึ้นอยู่กับปริมาณงานที่ขอใช้ในแต่ละวัน
- กิจกรรมที่จัดทั้งสนาม จัดเจ้าหน้าที่เต็มอัตรา
- กิจกรรมขนาดเล็ก จัดเจ้าหน้าที่ลดลง ตามปริมาณงานที่ขอใช้

B004

อัตราค่าบริการ

ตารางการใช้งานสนาม