คุณกำลังกรอกแบบฟอร์ม เพื่อจองใช้งาน สนามศุภชลาศัย

 • ระบุเวลาใช้บริการ ระบุเวลาที่จะใช้บริการ
 • อ่านเงื่อนไขการให้บริการ ทำความเข้าใจและยอมรับเงื่อนไข
 • ยืนยันตัวตน ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการ หรือเข้าสู่ระบบ
 • ระบุรายละเอียดการใช้สนาม แจ้งวัตถุประสงค์และรายละเอียดการใช้งานสนาม
 • ยืนยันข้อมูล ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล ก่อนส่งคำร้องให้เจ้าหน้าที่
ระบุวันที่และเวลา ที่จะใช้บริการ สนามศุภชลาศัย
ขั้นตอน 1 - 5
ตรวจสอบตารางว่าง
เงื่อนไข การให้บริการ
ขั้นตอน 2 - 5

แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์หลักการขอใช้อาคารสถานกีฬาเพื่อกิจกรรม

 1. สนามและอาคารสถานกีฬา มีไว้สำหรับการฝึกซ้อม การแข่งขัน กิจกรรมทางการกีฬาและนันทนาการที่กรมพลศึกษาเห็นสมควร ตามชนิด ประเภทและความเหมาะสมของสนามและอาคารสถานกีฬา ผู้ประสงค์จะขอใช้ให้ตรวจสอบวันว่างของสนามและอาคารสถานกีฬา และทำหนังสือถึงอธิบดีกรมพลศึกษา โดยระบุรายละเอียดการใช้ให้ชัดเจนก่อนการใช้สนามและอาคารสถานกีฬา เมื่อผู้ขอใช้ได้รับการแจ้งการพิจารณาอนุญาตและทำสัญญาการใช้สถานที่แล้ว จึงจะมีสิทธิ์ใช้สนาม รายละเอียดที่ต้องระบุการใช้สนามและอาคารสถานกีฬามี ดังนี้
  1. สนามและอาคารสถานกีฬาที่จะใช้จัดกิจกรรม
  2. วันและเวลาที่จะขอใช้จัดกิจกรรม วันเตรียมงาน วันรื้อถอน (เวลาการใช้ในแต่ละวัน นับตั้งแต่เวลาที่ขอเข้าเตรียมงานถึงเวลาที่ออกนอกสนามและอาคารสถานกีฬา)
  3. วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม
  4. รายละเอียดการจัดกิจกรรมมีอะไรบ้าง
  5. จำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม
 2. สนามและอาคารสถานกีฬาเป็นเขตปลอดบุหรี่
 3. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดเบริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ
 4. ห้ามนำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด และสิ่งเสพติดทุกประเภทเข้ามาในบริเวณสนามกีฬา
 5. ห้ามนำหรือพกพาอาวุธ หรืออุปกรณ์ที่จะก่อให้เกิดอันตราย และสิ่งของผิดกฏหมายเข้ามาในบริเวณ
 6. ห้ามขนย้ายและหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์กีฬาที่อยู่ในสนามออกนอกบริเวณสนามก่อนได้รับอนุญาต
 7. ผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต้องแต่งกายชุดสุภาพ และสวมรองเท้ากีฬาให้เหมาะสมกับชนิดของพื้นสนาม
 8. ห้ามเปิด-ปิด หรือใช้กระแสไฟฟ้าตามจุดต่างๆก่อนได้รับอนุญาต
 9. ห้ามนำรถยนต์วิ่งเข้าไปภายในลู่ยางและสนาม
 10. ห้ามนำอุปกรณ์ติดตั้งบนลู่ยางหรือพื้นในอาคาร ยกเว้นมีไม้อัดหรือพรมรองรับความหนาอย่างน้อย 1 ซม.
 11. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโปรดระวังทรัพย์สินของตนเอง หากสูญหาย กรมพลศึกษาจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ
 12. ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมพลศึกษาที่เกี่ยวกับการใช้บริการสนามและอาคารสถานกีฬาและสัญญาอนุญาตให้ใช้บริการสนามและอาคารสถานกีฬา
ยืนยัน ตัวตน
ขั้นตอน 3 - 5

ข้อมูลผู้ติดต่อ

ข้อมูลหน่วยงานที่ร้องขอ

ระบุรายละเอียด การใช้สนาม
ขั้นตอน 4 - 5

รายละเอียดการใช้สนาม

1.วันที่เข้าเตรียมงาน
2.การใช้สถานที่ในวันงาน

Browse…

Browse…

Browse…

Browse…

Browse…
สรุปผลและยืนยันความถูกต้อง ก่อนส่งให้เจ้าหน้าที่
ขั้นตอน 5 - 5